Beambox allmänna villkor

 1. Allmänt
  1. Dessa allmänna villkor för transport och förvaring (”Villkoren”) gäller när du som kund (”du” eller ”dig”) gör en beställning via www.beambox.se och därtill hörande sidor, (”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och Beambox AB, organisations nr. [559148-0636], nedan (”Bolaget”, ”vi” eller ”oss”). Kontaktuppgifter och övrig information om oss hittar du på Sajten.
  2. Vi reserverar oss för eventuella bild- och skrivfel på Sajten, t.ex. felaktiga priser samt prisjusteringar (t.ex. till följd av ändrade priser från samarbetsparter). Vi har rätt att korrigera eventuella fel och kan när som helst ändra eller uppdatera informationen.
  3. Sajten och dess innehåll ägs av oss eller våra licensgivare. Informationen är skyddad bland annat genom immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Det innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan att vi först skriftligen godkänt detta.
 2. Avtal och beställning
  1. För att kunna göra en beställning av en transport- och lagringstjänst (”Tjänsten”) måste du acceptera Villkoren. När du accepterar Villkoren förbinder du dig att följa dem i dess helhet. Vidare godkänner och bekräftar du att du tagit del av informationen om personuppgifter och godkänt användningen av cookies enligt vår integritetspolicy.
  2. Ett avtal ingås först när vi skriftligen bekräftat din beställning och du fått e-post med vår orderbekräftelse (”Avtal”). Vi uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med vår kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess den bekräftats av oss. Om beställningen återkallas och du innan dess betalat för Tjänsten kommer vi att betala tillbaka de belopp du eller ditt betal- eller kreditkortsföretag redan betalat för beställningen.
  3. Vi strävar efter att du ska få orderbekräftelsen senast 24 timmar efter det att vi mottagit din beställning. Om en beställning görs på en fredag eller helgdag försöker vi bekräfta den senast kl. 18:00 nästföljande arbetsdag.
  4. Avtalet löper på obestämd tid med 30 dagar i taget och kan sägas upp skriftligen av endera parten utan uppsägningstid. Du betalar alltid för hela den tiden Tjänsten används.
 3. Kunduppgifter m.m.
  1. Som ett led i din beställning ska du skapa ett användarkonto på Sajten i vilket vi kommer be dig lämna vissa personuppgifter, såsom ditt namn, e-mailadress, telefonnummer och adress. Du bekräftar att de uppgifter du lämnar är korrekta och fullständiga och ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om hur vi behandlar personuppgifter finns i vår integritetspolicy.
  2. Genom att beställa en Tjänst garanterar du att du är minst 18 år.
  3. Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja ditt användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att uppgifter med användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga kan få tillgång till dem. Vid misstanke om att obehörig känner till ditt lösenord ska du omgående anmäla detta till oss. Du ansvarar för alla beställningar som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.
  4. Om vi misstänker att du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller på annat sätt bryter mot Villkoren, har vi rätt att blockera ditt konto och säga upp samtliga löpande Avtal. Vi har också rätt att ge dig nya inloggningsuppgifter, oavsett anledning.
 4. Priser, avgifter och betalning
  1. Vid beställning av Tjänsten gäller de priser som anges på Sajten. Alla priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar både förvarings- och fraktavgifter för avhämtningen av Godset hos dig.
  2. Du börjar inte betala för Tjänsten förrän den dag som Godset kommer till aktuellt förvaringsställe. Om du beställer hem Gods i enlighet med punkten 6.9 nedan slutar vi ta betalt när dina saker lämnar lagret. Om du skickar tillbaka dem igen, startar vi upp en ny betalning när de kommer till lagret.
  3. Alla priser avser transporter till och från adresser i Stockholmsområdet. Vi kan inte garantera att Tjänsten är tillgänglig för dig som bor utanför Stockholmsområdet. Kontroll att ditt postnummer ingår i de områden där Tjänsten tillhandahålls sker automatiskt på Sajten. Behöver du avhämtning från en adress utanför sådant område ber vi dig därför kontakta kundtjänst för personlig service.
  4. Genom att genomföra en beställning på Sajten förbinder du dig att betala månadskostnader i efterhand vid varje efterföljande månadsskifte. Betalning av eventuella tilläggsavgifter ska ske i slutet på den månad då tilläggstjänsten är beställd.
  5. Du kan betala för Tjänsten med de betalsätt som anges på Sajten. Vi förbehåller oss rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det alternativ du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för beställningen. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Sajten. Du kan alltid välja att ändra betalningsmetod via meddelande till oss på info@beambox.se. Den nya betalningsmetoden kommer sedan att ersätta alla tidigare betalningsarrangemang för alla följande betalningar.
  6. Om betalning sker via annan betalningsmetod än direktdebitering eller kreditkort får vi fakturera dig avgifter för våra kostnader för sådana andra betalningsmetoder. Dessa avgifter specificeras i aktuell prislista som finns tillgänglig på Sajten.
  7. Alla avvisade automatiska eller återkallade betalningar kan komma att medföra en administrativ avgift för dig enligt specifikation i vår prislista.
  8. Vi förbehåller oss rätten att från tid till annan justera våra priser. Ändrade priser kommer att träda i kraft tidigast 30 dagar efter att vi skriftligen via e-mail eller sms har informerat dig om de nya priserna. Om vi justerar priset på en Tjänst under tiden ett Avtal löper och detta påverkar dig, har du rätt att säga upp ditt Avtal utan uppsägningstid.
  9. Om vi inte erhåller betalning från dig inom 30 dagar efter förfallodagen har vi rätt att omedelbart säga upp Avtalet till följd av ditt avtalsbrott samt rätt att kräva dröjsmålsränta.
 5. Kampanjer och erbjudanden
  1. Ibland erbjuder vi kampanjer på Sajten till förmånligare villkor. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika tjänster vi anger i samband med kampanjen. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avsluta sådana kampanjer. Vid avslutande eller avbrytande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar.
 6. Tjänsten – förvaring och transport
  1. Vi erbjuder genom Tjänsten en transport- och förvaringslösning för dig som bor i Stockholm eller i angränsande kommuner. Kontroll att ditt postnummer ingår i de områden där Tjänsten tillhandahålls sker automatiskt på Sajten. Vi kan inte garantera att Tjänsten är tillgänglig för dig som bor utanför Stockholmsområdet. Om du flyttar utanför området där Tjänsten tillhandahålls under avtalstiden och behöver återtransport till din nya adress kan vi tillhandahålla sådan återtransport mot en tilläggsavgift.
  2. Du har möjlighet att förvara (i) föremål i de flyttkartonger som vi tillhandahåller (”Låda” eller ”Lådor”) samt (ii) skrymmande objekt såsom sportutrustning, barnvagnar, möbler (”Objekt”), (gemensamt kallat ”Gods”). Beroende på vilken typ av förvaring du efterfrågar gäller olika priser, som framgår av prislistan på Sajten.
  3. Om inget annat anges på Sajten betalar du månadsvis i efterskott för Tjänsten. I priset ingår avhämtning av Godset vid din ytterdörr på den adress som du angivit i dina användaruppgifter samt förvaring. Återlämning av Gods till dig är föremål för en avgift enligt den vid var tid gällande prislistan på Sajten Vid flytt är du själv ansvarig för att korrigera adressen i dina användaruppgifter.
  4. Avhämtning av Godset sker normalt inom den 4-timmarsslott som du väljer när du genomför beställningen av Tjänsten. Mer information om vår avhämtning finner du på Sajten. Vid eventuell försening kontaktar vi dig, möjlighet finns då att boka en ny tid. Om avhämtningen blir försenad så att den måste bokas om fler än [två] gånger och detta inte beror på dig som kund, har du rätt att häva Avtalet.
  5. När vi hämtat Godset kommer vi att ta ett foto på detta och i tillämpliga fall öppna Lådor och ta ett foto ovanifrån av innehållet, som du sedan kan se i din app och i dina sidor på Sajten.
  6. Tjänsten innefattar också att vi specificerar i en innehållsförteckning samtligt Gods som du förvarar hos oss genom Tjänsten (”Katalogiseringstjänsten”). Du har tillgång till innehållsförteckningen på dina sidor på Sajten. Detta är bl.a. för att du enkelt ska kunna se vilka saker som finns i vilka Lådor.
  7. Vi tar inget ansvar för innehållet i Lådor eller Gods.
  8. Vi kommer att förvara Godset skiljt från Bolagets och andra kunders egendom, utan risk för sammanblandning.
  9. Du har inte rätt att under lagringstiden själv hämta något av Godset och du har inte tillgång till de lokaler som Godset förvaras i. Behöver du hämta hem t.ex. ett föremål ur en Låda, eller behöver du tillgång till ett Objekt under viss tid, ska du på Sajten beställa en transport av aktuell Låda eller Objekt till den adress som du angivit i dina användaruppgifter. Du har då rätt att ha ditt Gods hos dig för senare återtransport. Du har även rätt att addera till och/eller byta ut innehållet i Lådor om du så önskar. När du vill återföra Godset till förvaring beställer du avhämtning på Sajten. Om du tagit hem Gods och inte beställt återtransport inom 14 dagar kommer vi att kontakta dig för bokning av återtransport eller avslut av Tjänsten för aktuellt Gods. Transporter av Gods till dig är föremål för en avgift enligt den vid var tid gällande prislistan på Sajten.
  10. Under avtalstiden har du möjlighet att addera Lådor eller Objekt till Tjänsten. Vi kommer då att addera kostnaden för det aktuella Godset till dina löpande kostnader för Tjänsten. Om du väljer att permanent ta hem en Låda eller ett Objekt kommer vi i motsvarande mån att dra av den tillämpliga kostnaden vid nästa betalningstillfälle. Du är alltjämt skyldig att betala för det aktuella Godset för den tid Godset förvaras på lagerstället.
  11. När ett Avtal sägs upp kommer vi att kontakta dig för att boka en 4-timmarsslot för hemtransport av det Gods som omfattas av Avtalet. Du kan även själv boka hemtransporten på Sajten. Vi åtar oss att transportera det aktuella Godset till den adress som du angivit i dina användaruppgifter. Om vi inte lyckas få kontakt med dig för återtransport av det aktuella Godset inom [30] dagar från det att Avtalet har sagts upp, har vi rätt att avlämna detta utanför ytterporten på den adress som du angivit i dina användaruppgifter, varpå du tar över ansvaret för Godset. Du är vidare betalningsskyldig för den tid som Godset förblir i förvar hos oss fram till dess att återtransport sker.
 7. Garantier och försäkringar
  1. Genom att ingå Avtalet och beställa Tjänsten garanterar du att samtligt Gods som omfattas av Avtalet är din egendom, att detta inte är föremål för pantsättning och att du tar fullt ansvar för Godset. Du ska hålla Bolaget skadelöst för det fall tredje man gör ägandeanspråk på Godset.
  2. Du ansvarar själv för att packa Godset så att det (i) inte kan skadas under vare sig transport eller förvaring, (ii) inte riskerar att orsaka skada på Bolagets eller tredje mans egendom, (iii) inte riskerar att orsaka personskada.
  3. Du garanterar att inget Gods är av sådan art som anges nedan under Otillåtna Föremål. Du är ansvarig och ersättningsskyldig för eventuella skador som Bolaget eller tredje man lider som uppstår till följd av att du använder Tjänsten för Gods av sådan art som anges nedan under ”Otillåtna Föremål”.
  4. Vi placerar allt Gods i låsta, säkra och brandskyddade lokaler, dit endast Bolagets personal och samarbetsparter har tillträde. Lokalerna är larmade med väktarbevakning under vissa tider. Du är dock alltjämt ansvarig för att samtligt Gods är försäkrat. Se gärna över din hemförsäkring.
  5. Vi tar inget ansvar om Godset är felaktigt packat eller annars är av sådan art att det bryter mot Villkoren. Bolagets ansvar för skador under förvaringen av Godset är vidare begränsat till skador till följd av Bolagets, eller våra samarbetsparters, grova vårdslöshet. För skador som sker under transporten till vårt lager har vi dock ett begränsat ansvar enligt gällande transportlagstiftning.
  6. Om Bolagets fullgörande av våra åtaganden enligt Avtalet förhindras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över och som vi inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid Avtalets ingående och vars följder part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.
 8. Begränsningar och otillåtet Gods
  1. Lådor
   1. Vi tillhandahåller kostnadsfritt Lådor för förvaring av Objekt som en del av Tjänsten. Bara våra Lådor får andvändas för Tjänsten och vi kommer inte ta emot Gods (med undantag för skrymmande Objekt) som är packat i andra lådor. När du beställer Tjänsten fyller du i vilket antal Lådor du behöver. Lådornas mått anges på Sajten. Vi avlämnar lådorna hos dig under den 4-timmarsslott som du väljer när du gör beställningen.
   2. Du packar själv föremålen i Lådor till en maxvikt om 25 kg per Låda. Lådan ska utan svårighet kunna stängas och bäras av vår transportpersonal. Om vi finner att Lådan är obrukbar för Tjänsten, eller är för tung eller annars inte uppfyller Villkoren, är du skyldig att beställa en eller flera Lådor av oss samt boka en ny tid för avhämtning.
  2. Stora Saker
   1. Du har möjlighet att använda Tjänsten för att förvara skrymmande föremål såsom sportutrustning, t.ex. skidor, cyklar, golfbag; barnattiraljer såsom barnvagnar och bilstolar; lampor, parasoll etc. Som huvudregel måste Objekt kunna bäras och hanteras av en person och får väga max 25 kg – vi förbehåller oss rätten att avgöra om Objekt uppfyller dessa villkor och kan välja att inte ta emot Objekt som är för skrymmande eller för tunga.Priser varierar beroende på vikt och storlek och kan hittas på Sajten i vår prislista eller hos vår kundtjänst på info@beambox.se. Du är själv ansvarig för att packa och emballera samtliga Objekt på ett sätt som skyddar dem från stötar, skrapning etc.
  3. Otillåtna Föremål
   Vissa typer av föremål kan eller får vi inte transportera eller förvara med Tjänsten t.ex. av säkerhetsskäl. Genom att du gör en beställning förbinder du dig att inte använda Tjänsten för följande typ av Gods (”Otillåtna Föremål”). Listan är inte uttömmande.
  • Ädelstenar, pälsverk, konstföremål, samlarföremål eller föremål som inte går att ersätta, föremål med affektionsvärde eller speciellt värde,
  • Kontanter, värdepapper, aktier eller andelar, något annat föremål som avger dofter, lukt eller odör,
  • Fåglar, fiskar, djur eller andra levande varelser,
  • Sopor och annat avfall (inklusive djuravfall och giftigt/farligt avfall),
  • Livsmedel och andra färskvaror (som kan förstöras)
  • Skjutvapen, sprängämnen, vapen eller ammunition,
  • Olagliga substanser som narkotika, illegala föremål eller varor som erhållits illegalt såsom insmugglade eller stulna varor osv.
  • Kemikalier, radioaktiva ämnen, biologiska ämnen
  • Asbest och/eller bearbetad asbest,
  • (Konst-)gödsel,
  • Gasflaskor eller andra komprimerade gaser och/eller batterier,
  • Fyrverkerier,
  • Brännbart eller brandfarligt material eller vätskor, inklusive diesel och bensin,
  • Bildäck eller andra däck,
  • Alla andra giftiga, brandfarliga eller farliga ämnen eller preparat som är klassificerade som sådana enligt tillämplig lag eller lokala föreskrifter, såsom:
   • Explosiva ämnen och preparat såsom sprayburkar inklusive rumsspray och
   • Hårspray, billack, fernissa och spolarvätska; sprayer och (flytande) gaser som gasol, vätgas, acetylen, propangas och butan;
   • Oxiderande ämnen och preparat som väte- och andra peroxider, klorater, starka salpeter- och perklorsyror;
   • Brandfarliga ämnen och preparat såsom bensin, bensen, brännsprit eller metanol, terpentin, lacknafta, aceton, färg, spolarvätska, luftreningsmedel, kontaktlim och neoprenlim;
   • Giftiga ämnen och preparat såsom metanol, fläckborttagningsmedel, bekämpningsmedel, hälsoskadliga ämnen och preparat såsom rengöringsmedel, tinner, träimpregneringsmedel, färgborttagningsmedel;
   • Frätande ämnen och preparat som propplösande medel för rör, avkalkningsprodukter, kaustiksoda, starka syror, kaustiska produkter såsom rengöringsmedel för ugnar och toaletter, irriterande ämnen och preparat;
   • Allergiframkallande ämnen och preparat;
   • Cancerframkallande ämnen och preparat;
   • Mutagena ämnen och preparat;
   • Reproduktionstoxiska ämnen och preparat;
   • Miljöfarliga ämnen och preparat såsom CFC, PCB och PCT;
   • Bekämpningsmedel och tungmetaller som kvicksilver i termometrar, kadmium och zink från batterier, bly och koppar;
   • Pesticider och herbicider
  1. Vi har ingen skyldighet men har rätt att närsomhelst inspektera och kontrollera innehållet i dina Lådor eller ditt Gods. Skulle vi upptäcka att Godset består av ett eller flera Otillåtna Föremål har vi rätt att omedelbart returnera detta till dig och säga upp Avtalet. Om det rör sig om ett farligt föremål har vi dessutom rätt att förstöra eller oskadliggöra detta, om det krävs för att avvärja faran.
  2. Skulle en skada uppstå för oss eller en tredje man, och detta beror på att du brutit mot Villkoren är du skyldig att ersätta oss alla skador och kostnader som vi kan komma att lida till följd av detta, enligt punkt 7 ovan.
 9. Ångerrätt
  1. Vid beställning av en Tjänst på Sajten gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du har rätt att ångra din beställning genom att meddela oss inom 14 dagar från det att Avtalet har ingåtts (ångerfristen).
  2. Om du vill ångra beställningen ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till oss innan ångerfristen löpt ut via e-post [info@beambox.se] eller på det sätt som anges på vår Sajt. Du ska ange namn, adress och annan relevant information, t.ex. beställningsnummer och e-mailadress i meddelandet. Om du inte vill använda alternativen på meddelande ovan kan du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se länk på Sajten). Du kan också utöva din ångerrätt genom att skicka ett meddelande till oss via Sajten. Detta görs på [URL-länk]. Om du väljer det här alternativet kommer du att utan dröjsmål få ett meddelande där vi bekräftar att vi mottagit ditt meddelande. För att du ska hinna utöva ångerrätten i tid räcker det alltså att du skickar ett meddelande att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen löpt ut.
  3. När du utövar din ångerrätt kan du bli skyldig att betala en proportionell andel av det avtalade priset, för den del av Tjänsten som utförts innan du utövade din ångerrätt. Det innebär att om du uttryckligen har begärt att Tjänsten skulle börja utföras under ångerfristen genom att beställa en tid för avhämtning och transport av ditt Gods och sådan avhämtning, transport och, om tillämpligt, påbörjad lagring av Godset skett, blir du betalningsskyldig för denna del av Tjänsten om du utövar din ångerrätt. Du blir även betalningsskyldig för returfrakten av Godset.
  4. När du utövar ångerrätten kommer vi betala tillbaka det belopp du betalat för Tjänsten, minus de kostnader du blir skyldig att själv stå för enligt 9.3. Vi betalar tillbaka beloppet snarast, dock senast inom 14 dagar från och med det datum vi tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Vi får dock vänta med återbetalningen tills du tagit emot Godset, om detta har hunnit avhämtas och transporterats till oss. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ du valde, förutsatt att inte annat överenskommits.
 10. Avtalsbrott och retentionsrätt
  1. För det fall Avtalet har sagts upp av oss till följd av ditt avtalsbrott, har vi rätt att ta ut en avgift för återtransport av Godset.
  2. Vi har retentionsrätt samt panträtt i allt Gods som har avhämtats från dig under ett Avtal. Detta innebär att vi har rätt att innehålla det aktuella Godset som säkerhet för obetalade avgifter eller ersättningsanspråk till följd av ditt avtalsbrott. För den händelse att Godset förstörs eller kommer bort har vi motsvarande rätt avseende ersättning från försäkringsbolag eller annan tredje part. Du godtar att denna säkerhet kan leda till förlust i din äganderätt i Godset och att vi slutligen har rätt att sälja Godset för att täcka våra kostnader. Om så sker ska du kontaktas senast 30 dagar före en försäljning och ges möjlighet att betala förfallna fordringar och hämta ut ditt Gods. Vid en försäljning har vi rätt att behålla det belopp som behövs för att täcka våra kostnader i samband med utövande av rättigheten samt som ersättning för dina uteblivna betalningar. Resterande del ska sedan betalas ut till dig.
 11. Ändringar av Villkoren
  1. Vi förbehåller oss rätten att när som helst i tiden ändra dessa Villkor. Alla ändringar publiceras på Sajten och gäller från och med att du accepterar Villkoren (i samband med en ny beställning eller vid besök på Sajten), eller 30 dagar efter att vi informerat dig om ändringarna. Vi rekommenderar dock att du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse eventuella ändringar av Villkoren.
 12. Tillämplig lag och tvist
  1. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av dess allmänna domstol.